මට උඩ බලාගෙන කෙළ ගහගන්න බැහැ ප්‍රශ්න කවදාවත් එළියට දාන්නෑ