ආන්දෝලනාත්මක මියුසික් විඩියෝවේ පෙනිසිටීම ගැන මියැසි සංදීපනිගෙන් පිළිතුරු