අපරාදෙ කියනන් බැහැ මැසේජ් පන්සියක් විතර එනවා,මගේ රස්සාව කරන්න එපා කියන්න එයාට පුළුවන්ද – චබියා