පියුමි නිරුවත් උන ඉරාජ්ගේ වීඩියෝව වික්ටර් රත්නායක ගැන කරපු එකක්ද?