පියා නිවසේ කාමරේ දුව හොයද්දී කොණ්ඩමයක් අතින් ගත් නිරුවත් තරුණයෙක් දූගෙ ඇඳ ළඟ