පසුගියදා සිදුවූ බිද වැටීමෙන් පාරිබෝගිකයන්ට සිදුවූ සියලූ වියදම් ගෙවීමට Dialog තීරණය කරයි