වැස්සත් එක්ක PC එකට එන්න පුලූවන් ලෙඩ, පරිගණක භාවිතා කරන අය අනිවාර්යෙන් කියවන්න