අඹු සැමි ආරවුල නිසා බීමත් සැමියාගේ පිහි පහරින් සිවුදරු මවට අත්වූ අවාසනාවන්ත ඉරණම