පෙම්වතෙක් උදුරාගත්ත කතාවේ ඇත්ත නැත්ත ගැන ගයත්‍රී මුල් වරට හිරුගොසිප් වෙත හෙළි කරයි.. Exclusive - photos